งานและอาชีพ

สามารถส่งหลักฐานการสมัครมาที่    อีเมล์ wanlapa_ko@mikuni.co.th หรือติดต่อ 035-350058 ต่อ 198 (ฝ่ายบริหารงานบุคคล)

บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด

ตลอดเวลากว่า 29 ปี บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัดได้มีการขยายและเติบโตในธุรกิจการ ผลิตคาร์บูเรเตอร์และชิ้นส่วนยานยนต์โดยได้รับเทคโนโลยีการผลิตจาก บริษัท มิคุนิ คอร์ปอเรชั่นจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้เรายังเป็นผู้นำในการผลิตการฉีดผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องสำหรับ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในฐานะที่เป็นผู้นำในกลุ่ม มิคุนิ ของภูมิภาค    อาเซียน บริษัทของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องของ "คุณภาพที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น มีความกระตือรือร้น และรักการ  ทำงานเป็นทีม ที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ของเราผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและมอบโอกาสที่จะก้าวหน้าในการทำงาน

นโยบายทรัพยากรมนุษย์

เราเชื่อว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร และเรามุ่งมั่นพัฒนาให้บุคคลากรของเราเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาสร้างองค์กรในปัจจุบันและอนาคต

ตำแหน่งงานว่าง

Qualification:

Scope:

 • 1.ทำการรับ/ส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงลูกค้าตามกำหนดเวลา(ลูกค้าภายในประเทศ)
  2.ทำการรับ/ส่งชิ้นส่วนและบรรจุภัณฑ์จากบริษัทคู่ค้าให้ทันตามกำหนดเวลา
  3.ติดต่อรับส่งเอกสาร หนังสือรับรองแหล่งกำเนิด/FTA Form D.,etc.จากหน่วยงานราชการ
  4.ทำการรับ/ส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงท่าเรือ/ท่าอากาศยานหรือสถานที่ที่กำหนด
  5.ติดต่อรับส่งเอกสารจากกรมศุลกากรหรือจากหน่อยงานราชการอื่นๆ
  6.ทำการรับส่งผลิตภัณฑ์ บุคลากร เอกสารต่างๆของบริษัทมิคุนิ ตามคำสั่งหัวหน้างาน
  7.งานดูแล รักษาสภาพรถยนต์ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติงาน
  8.จัดทำสรุปการบำรุงรักษายานพาหนะที่รับผิดชอบ
  9.ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฏระเบียบของบริษัทรวมถึงด้านจริยธรรม,คุณธรรมอย่างเคร่งครัด
  10.ดูแลทรัพย์สินของบริษัทที่มีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบอย่างดี
  11.ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุของบริษัทและตามกฏหมาย
  12.ร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆของแผนกและของบริษัท เช่น TPM,ISO,5S,CCCF,AEO,IATF
  13.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติจากผู้บังคับบัญชา
Apply Now

Qualification:

Scope:

 • 1.ร่วมวางแผนและติดตาม ด้านกำลังคน แผนงานประจำปี ด้านการรับประกันคุณภาพ
  2.ร่วมแก้ไขปัญหา Support Chief และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการด้านคุณภาพเป็นด้วยความราบรื่น
  3.ติดต่อประสานงานด้านคุณภาพกับแผนกอื่นๆภายในบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย
  4.ติดต่อประสานงานด้านคุณภาพกับลูกค้าให้บรรลุเป้าหมาย
  5.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท
  6.ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมด้านความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
  7.ควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท
  8.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
Apply Now

Qualification:

Scope:

 • - ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  - มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ IATF16949, PPAP , APQP , MSA , SPC เป็นอย่างดีและมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด 
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้และมนุษย์สัมพันธ์ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กรและมีความเป็นผู้นำ
Apply Now
Copyright © 2016 MIKUNI THAILAND .All Right Reserved.